Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

19. května 2024 1:47

Správcem osobních údajů členů je spolek Studentská unie ČVUT, IČO: 67981224, se sídlem Jugoslávských partyzánů 1580/3, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl L, vložka 8760 (dále též jen „SU ČVUT“). Vaše žádosti a dotazy týkající se zpracování osobních údajů přijmeme na adrese oou@su.cvut.cz nebo písemně na adrese našeho sídla. Přístup k osobním údajům členů SU ČVUT mají pouze osoby, které mají s SU ČVUT uzavřenou smlouvou o zpracovávání osobních údajů členů SU ČVUT (např. členové Představenstva interního klubu, správci sítí/systémů/místností, registrátoři).

Registrace a evidence členů

Za účelem zjednodušení procesu přijímání členů může osoba podat přihlášku do SU ČVUT na webových stránkách, čímž se stane žadatelem o členství. Členství v SU ČVUT s sebou nese nutnost zpracování a uchování uvedených osobních údajů přihlášené osoby: identifikátor člena, jméno, příjmení, datum a místo narození, adresa trvalého bydliště, e-mailová adresa.

Připojení do akademické sítě / sítě Internet

Za účelem připojování členů SU ČVUT do sítí SU ČVUT, ČVUT a sítě CESNET je z důvodu identifikace člena a jeho zařízení na sítí nutné evidovat tyto údaje: MAC adresa a IP adresa zařízení, uživatelské jméno, identifikace přípojného místa (budova koleje a pokoj) a statut studenta.

Přístupový systém (na karty)

Za účelem přístupu členů do objektů spravovaných SU ČVUT je nutné identifikovat oprávněnost vstupu člena do tohoto objektu a proto je nutné evidovat tyto údaje: osobní číslo ČVUT v Praze a číslo čipu.

Volby studentské samosprávy

Za účelem plnění funkce studentské samosprávy na kolejích ČVUT (volby do orgánů studentské samosprávy) je nutné evidovat tyto údaje: jméno, příjmení, budova koleje a pokoj

Některé místnosti snímány kamerami

Za účelem ochrany majetku a zdraví osob v prostorách spravovaných SU ČVUT mohou být tyto prostory monitorovány a může v nich být pořizován kamerový záznam. Při vstupu do takových prostor je návštěvník s touto skutečností obeznámen.

Zveřejňování kontaktních informací členů ve volených nebo jmenovaných funkcích SU

Za účelem zveřejnění kontaktních informací členů ve volených nebo jmenovaných funkcích v rámci SU mohou být o těchto členech zpracovávané a zveřejněné tyto údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo pokoje na koleji ČVUT.

Předávání údajů třetím stranám, příp. do zahraničí

Platba členského příspěvku pomocí platební brány

Poskytovateli služeb platební brány jsou pays.cz s.r.o. a ComGate Payments, a.s.

SU ČVUT nemá údaje o platebních kartách, kterými za členství platíte. Údaji o vašich platebních kartách disponuje pouze zabezpečená platební brána a příslušná bankovní instituce. Před zahájením platby je vyžadována e-mailová adresa plátce, která je předána poskytovateli brány pro účely případné reklamace.

Bez dalšího souhlasu nejsou údaje předávány žádné třetí osobě ani nikomu jinému.

Vaše obecná práva vztahující se ke zpracování osobních údajů

Máte právo přístupu k informacím, právo na opravu osobních údajů i další práva stanovená v § 21 GDPR, tj. zejm.:

  • právo na přístup k osobním údajům,
  • právo na kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • právo na opravu nepřesných nebo na doplnění neúplných osobních údajů bez zbytečného odkladu,
  • právo na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu,
  • právo na omezení zpracování osobních údajů,
  • právo na přenositelnost údajů a
  • právo podat stížnost ohledně činnosti Správce nebo příjemce osobních údajů.
Autor:
Pavel Valach
Pavel Valach IT manažer 2019–2021