Logobanka klubu STOH

Na bílý podklad

Vektorová grafika Rastrová grafika

Na černý podklad

Rastrová grafika

Na bílý podklad, s textem

Rastrová grafika

Na černý podklad, s textem

Rastrová grafika