17. Listopad

17. Listopad

17. listopadu 2022 8:00

Jménem Studentské unie ČVUT chceme připomenout události z minulosti, které měly, a stále mají zásadní vliv na náš život, naši svobodu a naši vlast. Doba, ve které žijeme nyní, nabízí skoro neomezené možnosti (nejen) pro studium – můžeme si svobodně zvolit univerzitu, obor či zaměření, ale i formu studia. Máme možnost se vzdělávat v cizích jazycích, překračovat hranice ať na turistickém či studijním výjezdu nebo kombinovat studium s prací. Jsou nám otevřeny dveře do Akademických senátů (a jiných orgánů) a můžeme z pozice studenta ovlivňovat dění na vysokých školách i mimo ně.

Připomeňme si dnes výročí 17. listopadu. Tento datum je důležitý z hned z dvou důvodů – první se stal v roce 1939 a druhý roku 1989. Události z těchto let nesmí být zapomenuty, je nutné si je připomínat, poučit se z minulosti a dostát toho, aby se křivdy vůči demokracii už dál neopakovaly.

V roce 1939 došlo ze strany nacistického Německa k zločinu proti lidskosti a demokracii v podobě popravení devíti představitelů českých studentských vůdců, 1200 studentů bylo násilně odvlečeno do koncentračního tábora v severním Německu a až do roku 1941 byly zavřeny vysoké školy a studium bylo prakticky všem znemožněno. Tento zásah byl světově odsuzován a následně byl den 17. listopadu vyhlášen jako Mezinárodní den studentstva.

O 50 let později, roku 1989, došlo k brutálnímu zásahu proti studentům na poklidné studentské demonstraci proti komunistickému režimu. Příslušníci Státní bezpečnosti (StB) násilně napadli studenty, kteří byli na oficiální (nahlášené) demonstraci. Přes 500 lidí bylo tehdy zraněno a vznikla fáma o smrti studenta Martina Šmída. Obě tyto události přispěly k pádu komunistického režimu v Československu (Sametová revoluce).

V souvislosti s zmiňovanými událostmi vzniklo několik akcí k připomenutí, na které bychom vás rádi pozvali – Korzo Národní, Vzpomínková slavnost k Mezinárodnímu dni studentstva a Pietní akt v Žitné ulici, Modlitba pro Martu (Díky, že můžem). Pokud nemůžete být fyzicky v Praze tak organizace Díky, že můžem vytvořili i možnost zapálit svíčku na dálku – Zapal svíčku na dálku.

English

On behalf of Studentská Unie ČVUT we would like to commemorate events of the past, which had, and still to this day have, a major impact on our lives, our freedom and our homeland. The age we live in now offers almost unlimited possibilities (not only) for studying - we can freely choose the university, field of study or specialization, but also the form of study. We have the opportunity to study in foreign languages, to cross borders, whether on a tourist or study trip, or to combine study with work. The door to the Academic Senates (and other bodies) is open to us and from the position of a student, we can influence what happens in universities and beyond.

Today, let us mark the anniversary of 17th November. This date is important for two reasons - the first happened in 1939 and the second in 1989. The events of these years must not be forgotten, it is necessary to remember them, to learn from the past and to ensure that the injustices against democracy are not repeated.

In 1939, Nazi Germany committed a crime against humanity and democracy in the form of the execution of nine Czech student leaders, 1200 students were forcibly taken to a concentration camp in northern Germany and, until 1941, universities were closed, and study was virtually impossible for everyone. This action was condemned worldwide and subsequently the day of November 17 was declared as International Student Day.

Fifty years later, in 1989, a brutal crackdown occurred at a peaceful student demonstration against the Communist regime. Members of the State Security Service (StB) violently attacked students who were at an official (announced in advance) demonstration. Over 500 people were injured at the time and a rumour about the death of student Martin Šmíd was created. Both of these events contributed to the fall of the communist regime in Czechoslovakia (Velvet Revolution).

We would like to invite you to several events created to commemorate the aforementioned pieces of the past - Korzo Národní, the International Students’ Day commemoration ceremony and the commemorative act in Žitná Street, Prayer for Marta (“Thanks that we can”). If you can’t be physically in Prague, the “Thanks that we can” organization has also created an opportunity to light a candle remotely - Light a candle remotely.

Autor:
Alena Brožová
Alena Brožová PR manažerka 2021-2023