17 listopad 2021

17 listopad 2021

17. listopadu 2021 12:00

Rádi bychom jménem Studentské unie ČVUT připomněli události minulých let, které měly, a stále mají, veliký vliv na naši vlast, svobodu a na naše životy. Uvědomme si, jak skvělé podmínky pro studium máme. Podmínky a možnosti, které v minulosti nebyly samozřejmostí. Můžeme svobodně a šťastně studovat obory a zaměření, které si sami zvolíme, studium kombinujeme s prací nebo výjezdy do zahraničí, je nám nabízena celá škála kvalitních předmětů v různých jazycích, ale také máme jako studenti možnost ovlivňovat dění (nejen) na našich vysokých školách…

Vzpomeňme si na 17. listopad roku 1939, kdy došlo ze stran nacistického Německa k nespravedlivému popravení devíti představitelů českých studentských vůdců, 1200 studentů bylo odvlečeno do koncentračního tábora, byly zavřeny vysoké školy a až do roku 1941 bylo studium prakticky všem znemožněno. Tento den byl vyhlášen Mezinárodním dnem studentstva, aby připomínal dnes již téměř 82 let staré tragédie.

17. listopad nebyl důležitým datem jen v roce 1939, ale také o 50 let později, kdy připomínka minulých událostí přerostla v demonstraci proti komunistickému režimu. Poklidná studentská demonstrace byla následně brutálně rozehnána příslušníky StB (Státní bezpečnosti), při čemž bylo zraněno víc než 500 lidí. Zároveň vznikla fáma o smrti Martina Šmída a obě tyto události měly zásadní vliv na pád komunistického režimu v Československu (Sametovou revoluce).

Za všechny studenty ČVUT – Děkujeme!

Připomenout si historii a oslavit svobodu můžete i vy díky spolku Díky, že můžem. Spolek Díky, že můžem organizující Korzo Národní spolu se spolkem a spolkem Post Bellum (Paměť národa), který je neziskovou organizací, která od roku 2001 vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků klíčových momentů 20. století, také mají za cíl šířit hodnoty vázané k výročí 17. listopadu a naplňují potřebu připomínat jeho historické pozadí i mezi studenty.

English below

In the name of Studentská unie ČVUT, we would like to remember the events of past years, which to this day have a great influence on our homeland, our freedom and our lives. Let us reflect on our great study opportunities. Conditions and opportunities, which were not guaranteed in the past. We can freely and happily study whichever fields we choose, we can combine our study with work or visits abroad, we are offered a whole range of quality subjects in different languages, and at the same time, we, students, are able to affect the events not only in our schools.

Let us remember November 17 of the year 1939, when the Nazi Germany unjustly executed nine Czech student representatives, 1200 students were imprisoned in concentration camp, Universities were closed and until year 1941 and studying was practically prohibited to all. This day was declared International Student’s Day, to commemorate the now almost 82 years old tragedy.

November 17 was important not only in 1939, but also 50 years later, when the reminder of past events culminated in demonstrations against the Communist regime. A calm student demonstration was subsequently brutally suppressed by members of StB (State security), resulting in 500 people coming to harm. At the same time, a rumour about the death of Martin Šmíd spread, and both these events had a profound influence on the fall of Communist regime in Czechoslovakia (The Velvet Revolution).

In the name of all CTU students - Thank you!

To remember our history and celebrate freedom is made possible to us all also thanks to Díky, že můžem organization, which organizes Korzo Národní in association with Post Bellum (Paměť národa), a non-profit organization that has been searching for and recording the memories of witnesses of key moments of the 20th century since 2001. Post Bellum aims to spread the values of November 17 and compels us to remember its historic background even among students.

Autor:
Alena Brožová
Alena Brožová PR manažerka 2021-2023